בקשה לצורך מתן אישור טאבו

בקשה לצורך מתן אישור טאבו

נכס:
שם בעל הנכס ומגיש הבקשה

כתובת הנכס

כתובת הנכס

כתובת בעל הנכס
טלפון
גוש
חלקה
מס' מגרש/תת חלקה
עד תאריך
הארכה
הארכה * שדה חובה