אמנת שירות של השרות הפסיכולוגי החינוכי להורה

אמנת השירות באה לתאם ציפיות בין הורה הפונה לסיוע השפ"ח לבין פסיכולוג השפ"ח, כאשר הוא פונה לשפ"ח לקבלת שירות הנוגע לילדו (גיל 3-16).

אמנת השירות נכתבה מתוך הבנה שההורה או כל אפוטרופוס אחר, הינו האחראי הראשוני על ילדו הקטין ומתוך אמונה כי שירות הניתן להורה מתוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, ומקצועיות, הוא אשר יוצר קשר של אמון בין הפונה לפסיכולוגית, לטובת הילד הקטין.

אמנת השירות מבוססת על קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל (2017) ובכפוף למתווה השירות הפסיכולוגי החינוכי (חוזר מנכ"ל, 2010)

 1. פסיכולוגית השפ"ח הינה בעלת תואר שני בפסיכולוגיה מטעם מוסד מוכר, רישיון פסיכולוג ומומחיות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, מטעם משרד הבריאות. במידה והפסיכולוגית נמצאת בהליך קבלת התואר השני, הרישיון ו/או תואר מומחה, הרי שהיא עובדת תחת הדרכה של פסיכולוגית מדריכה או תחת הדרכה של פסיכולוגית הנמצאת בתהליך הסמכה להדרכה. שפ"ח באר יעקב הינו מוסד מוכר לצורך התמחות. פסיכולוגית השפ"ח, בכל שלבי הפיתוח המקצועי ממשיכה להתעדכן בידע המקצועי הנוגע לתחום עבודתה.
 2. השפ"ח נותן שירות ללא תשלום לילדים בחינוך הרגיל בגילאי 5-15 ולילדי החינוך המיוחד בגילאי 3-21. בשפ"ח באר יעקב ילדי טרום חובה (גילאי 3-5) מכוסים על ידי תוכנית מעג"ן בהובלת השפ"ח. סל השירותים לילדי היישוב ולהוריהם נקבע בהתאם למתווה השפ"ח (2010). ניתן לקבל שירותים תוספתיים שאינם נכללים במתווה במסגרת השפ"מ (שירות פסיכולוגי משלים), בתעריף שנקבע ע"י משרד האוצר, מעבר לשעות העבודה הציבורית של נותנת השירות.
 3. הסביבה הפיזית בה מתקיימת פגישה עם הילד ו/או הוריו היא סביבה מכבדת, נעימה ומונגשת, בה ניתן לשמור על הפרטיות של הפונה.
 4. הפניה לפסיכולוגית השפ"ח נעשית לרוב דרך הצוות החינוכי של המסגרת בו לומד הילד. בנוסף, ישנה אפשרות להורה לפנות ישירות לפסיכולוגית המסגרת. טלפון השפ"ח מפורסם באתר המועצה (08-957-9842).
 5. במידה והפניה הטלפונית לשפ"ח תעשה בשעות הפעילות של השפ"ח (08:00-16:00), מזכירת השפ"ח תענה לפונה באופן מיידי ומכבד. המזכירה תקבל מהפונה את פרטיו, את פרטי הילד ואת נושא הפניה ותעביר פרטים אלו לפסיכולוגית המסגרת. הפסיכולוגית תקבל את הפניה ביום העבודה הסמוך לפניה, תוך שלושה ימי עסקים מתאריך הפניה.
 6. פסיכולוגית השפ"ח המקבלת את הפניה, תחזור להורה הפונה תוך שלושה ימי עסקים מהזמן בו היא קיבלה את הפניה ותספק מענה טלפוני ראשוני. במידת הצורך, הפסיכולוגית תקבע מועד פגישה עם הפונה, בפרק זמן סביר, בהתחשב בנושא הפניה וסדרי העדיפויות של פסיכולוגית המסגרת. מועד הפגישה כפוף לשעות העבודה של פסיכולוגית המסגרת.
 7. פסיכולוגים חייבים בשמירת סודיות בנוגע לכל מידע מקצועי שברשותם. פסיכולוגים ימסרו מידע רק למטרות מקצועיות חיוניות וזאת רק לאחר קבלת הסכמה כתובה וחתומה מדעת מהורי הילד או ממייצגיו החוקיים. פסיכולוגים אינם מחוייבים בשמירת הסודיות במקרים שבהם ע"פ חוות דעתם המקצועית המטופל נמצא במצב של סיכון לעצמו או לאחרים (ראה סעיף יא).
 8. התערבות מקצועית הקשורה לילד ספציפי תותר רק לאחר קבלת הסכמה מדעת כתובה וחתומה מהורי הילד או ממייצגיו החוקיים.
 9. במידה וההורים גרושים, יש לקבל הסכמה כתובה משני ההורים וכן יש לערב את שני ההורים בכל שלב בתהליך ההתערבות.
 10. ההתערבות המקצועית תתועד בתיק פסיכולוגי ידני וממוחשב של הילד, הנשמרים בהתאם לכללי הסודיות והחיסיון. הגישה לתיקים הפסיכולוגיים לא תותר למי שאינם פסיכולוגים, למעט הילד בהגיעו לבגרות, הורי הילד כאשר הילד קטין או מי מטעמם. במידה וישנה בקשה לקבלת מסמך כלשהו מהתיק, המסמך ינתן לאלו הזכאים לכך מבחינה חוקית, תוך פרק זמן סביר.
 11. בכל מקרה בו ההורה פונה לשפ"ח בעניין ילדו, פסיכולוג השפ"ח יסביר לפונה את המצב הקיים, את ההליך בפניו הוא עומד, את זכויותיו כהורה ואת דרכי הפעולה העומדות בפניו. בכל מקרה בו לא נשקפת סכנה לעצמו או לאחרים, זכותו של ההורה לקבל החלטה בנוגע לילדו, בכפוף לנהלי הרשות.
 12. פסיכולוגית שעקב עיסוקה במקצוע או בתפקידה היה לה יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי האחראי עליו, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה.