עסק מכל סוג שהוא - המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 -, לרבות כל התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון.
 

עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון יועבר לטיפול התביעה משפטית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.


 שר הפנים פרסם, על פי הוראת חוק  רישוי עסקים סעיף 1,  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי). ובו יש את רשימת כל העסקים החייבים ברישיון עסק .

בצו רישוי עסקים הוגדרו הנושאים הבאים:

 1. שם ותיאור פריט הרישוי.
 2. רשימת גורמי הרישוי שאישורם נידרש למתן רישיון.
 3. עסקים שיכולים לקבל "היתר מזורז"
 4. עסקים שחייבים בפרסום "מפרט אחיד" הנחיות מקצועיות של המדינה לניהול העסק.
 5. תוקף הרישיון הניתן לעסק בשנים.
 6. חוקים נוספים המחייבים רישוי נוסף המכונים "חיקוק אחר"

צו רישוי עסקים מחלק את כל העסקים טעוני הרישוי לעשר קבוצות עסקים:

 1. קבוצה 1- בריאות, רוקחות, קוסמטיקה.
 2. קבוצה 2- דלק ואנרגיה.
 3. קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים.
 4. קבוצה 4- מזון.
 5. קבוצה 5- מים ופסולת.
 6. קבוצה 6- מסחר ושונות
 7. קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. קבוצה 8- רכב ותעבורה.
 9. קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 10. קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

 
לתשומת לב:
רישיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה.!

לידיעתכם, לא רק בית עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו -אלא כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
 
א. תוספת או צמצום שטח העסק.
ב. שינויים פיזיים במבנה העסק, פנימיים וחיצוניים
ג. תוספת לסוגי עיסוקים או שינוי בפריטים.
ד. שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'
ה. סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה כתובה למחלקת רישוי עסקים.

קישור לצו רישוי לעסקים טעוני רישוי