משה מזרחי, CIA,CISA,CRMA,MBA

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערך השלטון המקומי.

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת המועצות, בפקודת העיריות ובחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

מבקר העירייה הוא תפקיד סטטוטורי, כלומר פונקציה שאינה תלויה.

הוראות החוק מקנות למבקר העירייה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

להלן תפקידי המבקר:

  • לבדוק אם פעולות הרשות, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

  • לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

  • לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העיר, סגני ראשי העיר, חברי מועצת העיר ועובדי העירייה.

הביקורת בנוסף על יישומה לגבי כלל יחידות העירייה, יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

מדי שנה מגיש המבקר דוח המרכז את דוחות הביקורות שנערכו במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.

בנוסף, המבקר רשאי להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

דוח מבקר העירייה, לאחר הדיון בו במועצת העירייה, מתפרסם בציבור.

עד למועד הדיון בדו"ח מבקר העירייה במליאת המועצה, חל איסור בחוק לפרסם את דוח מבקר העירייה, חלק ממנו וכל ממצא ביקורת של מבקר העירייה.


ניתן להשאיר הודעות ואחזור בהקדם

טלפקס: 08-9785339

דוא"ל: [email protected]