הכנת תוכנית עסק

לצורך הגשת בקשה לרישיון יש צורך לצרף לטופס הבקשה לרישיון  גם תכנית עסק,
תכנית העסק היא תכנית הנדסית, מקצועית ובטיחותית של העסק הערוכה בידי "בעל מקצוע מוסמך".

תוכנית עסק חייבת להיות מוכנה וחתומה על ידי מהנדס אזרחי או אדריכל הרשומים אצל רשם המהנדסים והאדריכלים או בשירותי הנדסאי הנדסה אזרחית או הנדסאי אדריכלות לגבי עסקים הפועלים  "במבנים פשוטים" כהגדרתם בחוק תכנון ובנייה.

עסק הבנוי במבנה שאינו בעל היתר בנייה ועסק הכולל שטח פתוח או חצר פתוחה יחויב בהגשת "תכנית מדידה" שהיא תכנית טופוגרפית מדויקת שמכין מודד מוסמך שגם חותם עליה ההיא תשמש  כבסיס לתוכנית העסק.

כיצד מוגשת תכנית העסק: תכנית העסק היא תכנית הגשה ברצף המקופלת בצורת גרמושקה ומכאן שמה "גרמושקה" (אקורדיון ברוסית)

 

תכנית עסק תכלול את הפרטים הבאים:

תרשים סביבה

1..  (א)  תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.

          (ב)  בתרשים סביבה יצוינו –

(1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3)   הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

2..  (א)  מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות העניין.

          (ב)  במפה המצבית יצוינו –

(1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2)   מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

 (3)   מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4)   מיתקנים לסילוק אשפה;

(5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6)   מערכות לכיבוי אש;

(7)   חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

 

תכנית עסק

3. .  (א)  תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

          (ב)  בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

 1. החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;
 2. סימון מקומות הישיבה וציון כמות מקומות ישיבה וקהל מאושרת

 (2)   מתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3)   מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4)   פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6)   מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(7)   מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8)   ארובות;

(9)   מערכות וציוד כיבוי אש;

(10)  מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11)  המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

(12)  מיקום שני חתכים אנכים ניצבים , כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   שני חתכים כמפורט להלן:

(1)   חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2)   חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

          (ד)  בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם    

                 השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סך שטח העסק הכולל במ"ר .

 

פרטים נוספים

4.  (א)  נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

          (ב)  רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

      (ג) יש להגיש ביחד עם הגרמושקה גם את התוכנית על דפי a4 לצורך סריקה למחשב האגף.

 

תכניות מיוחדות:.

 1. תכנית בטיחות:
  בעסקים של עינוג ציבורי ואירועים חד פעמיים ,תכנית עסק תכלול גם תכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבטיחות האירועים מדובר בתוכנית משולבת.
 2. נספח בטיחות: לתכנית הבטיחות יש לצרף נספח בטיחות נספח המאחד את כל נושאי הבטיחות של העסק או האירוע. נספח בטיחות לאירוע יוכן על ידי מהנדס, יועץ או מורשה בטיחות לאירועים שמלווה את האירוע.

(קישור: מפרט אחיד אירועים חד פעמיים)

 1. תכנית לבית אוכל:
  לפי דרישת משרד הבריאות לבית אוכל תוגש תכנית שתכלול גם תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 1:50 וכן לשלב בתכנית העסק גם תכנית האינסטלציה ומערך הספקת המים והביוב של העסק. יש לצרף לתוכנית מסמך "פרשה טכנית" המתאר את תהליכי העבודה וסוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום כפי שדורש משרד הבריאות.
  (קישור: הנחיות להכנת פרשה טכנית)
 2. תכניות לעסק למניעת מטרדים:
  עסקים שמטגנים או מבשלים או צולים על האש בהיקף שעלול לגרום למטרדי ריח ועשן ידרשו להכין בתוכנית עסק פירוט האמצעים למניעת מטרדי ריח ועשן ולהציג המתקנים כמו מנדפים וארובות.
  עסקים שמתוכננת בהם השמעת מוסיקה רועשת ידרשו לכלול בתוכנית את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כמו קורות אטומים, מבוא אקוסטי וכד.
  (קישור: מפרט אחיד למניעת מטרדים מבית אוכל)
 3. מניעת מטרדים מעסקים:

עסק שיש בו פוטנציאל לגרימת מטרדים חייב לעמוד בדרישות המקצועיות למניעת מטרדים כפי שיקבעו גורמי איכות הסביבה במועצה ובתנאי המפרט האחיד למניעת מטרדי איכות הסביבה.

(קישור: מפרט אחיד למניעת מטרדים ואיכות הסביבה)