נוהל הגשת תוכנית בניה, חישוב אגרות והטלי פיתוח וגבייתם

תושב יקר !

עיריית באר יעקב פועלת ומשקיעה מאמצים רבים על-מנת להקל על התושבים במתן שרות יעיל, מהיר וטוב יותר בכל התחומים.

לשם כך, אגף ההנדסה ערכה נוהל הגשת תוכניות בנייה וחישוב אגרות והטלים וגבייתן במחלקת הגביה וזאת בהתאם לפרוט כדלהלן:
שלב א:
אישור עקרוני ממהנדס העירייה על גבי בקשה להיתר בנייה בשני עותקים והגשת לועדה לתכנון ובנייה "מצפה אפק" ע"י בעל הנכס או מי מטעמו.
 
שלב ב:

התושב יגיש למהנדס העירייה בקשה לעריכת חישוב האגרות וזאת לאחר החלטת הועדה לתכנון ובנייה,"מצפה אפק" לאישור הבקשה ולצרף גליון דרישה מהועדה, הכוללת מילוי טופס (נספח א')+3 תכניות ומסמכים כנדרש.
במחלקת ההנדסה יבדק החומר המוגש, לוודא הגשה מלאה של כל החומר) והתושב יקבל אישור על מסירת החומר (ראה נספח ב').
מהנדס הרשות יבדוק התוכניות ולאחר אישורו (ראה נספח ג') יעביר האינפורמציה הבאה למחלקת הגביה.

  • שם ומשפחה + מס' תעודת זהות + טלפון

  • כתובת הנכס וכתובת המבקש

  • גוש וחלקה

  • ייעוד הנכס (מסחר, תעשיה, מגורים וכו'...

  • אופי הנכס

  • שטח הנכס לפרטיו (בנוי, סככות, מרפסות, ממד, מרתף, פרגולה וכו'...)

מחלקת הגביה תערוך חשבון היטל פיתוח עפ"י חוקי העזר של הרשות שיכלול פרוט מדוייק של ההיטלים, והתעריפים, עפ"י הנתונים שהעביר מהנדס הרשות.


מחלקת הגביה תהיה אחראית בלעדית לעדכון תעריפי האגרות וההיטלים מידי חודש, לאחר פרסום המדד, ולחישוב האגרות וההיטלים.


מחלקת הגביה תחייב עפ"י הודעת החיוב (דף מחשב) למבקש ותסמן בסוג שירות מיוחד עפ"י סימון מיוחד, פעולה כנ"ל תבטיח מאזן מפורט של חיובים ותשלומים מול כל היטל ואגרה בנפרד.


מחלקת הגביה תחתים את הבעל הנכס על התחייבות להשלמת תשלומים (ראה נספח ד') כדוגמה) לפני תשלום האגרות וההיטלים בקופת הרשות.


מחלקת הגביה תמסור לידי המבקש, לאחר ביצוע התשלום קבלה בדבר תשלום של אגרות והיטלי הפיתוח, אישור המעיד על תשלום זה. אישור זה ימסר לראש הרשות לשם חתימה על התוכנית


אני תקוה שנוהל זה יזרז ויקצר הליכים למען רווחת התושבים וקידום פיתוח היישוב.

בברכה,
ניסים גוזלן
ראש המועצה