נגישות לאנשים עם מוגבלויות:

חוק רישוי עסקים מחייב כי כל עסק החייב בנגישות לאנשים עם מוגבלויות להציג אישור מאת בעלי מקצוע שהוסמכו לכך.

בעלי המקצוע הם:

"מורשה נגישות מתו"ס" (מבנים, תשתיות וסביבה)

"מורשה נגישות השירות".

על פי חוק רישוי עסקים בעל העסק יציג אישור כי העסק עמד בדרישות הנגישות כתנאי לקבלת רישיון.

דרישות הנגישות והעסקים החייבים בנגישות מפורטות  בתקנות הנגישות לבניין קיים.

בעל העסק יציג את האישור בפני מנהל/ת המחלקה כתנאי לקבלת הרישיון.

בתהליך חקיקה מתקדם נמצאות הקלות בנושא הדרישה מעסקים החייבים בהתקנת סידורי נגישות להציג רק אחד משני האישורים או שהם פטורים מהנגשה של העסק.

עם פרסום התיקון לחוק יעודכן האתר ויעודכנו הדרישות.

(קישור: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011)