לידיעת הציבור,
 
מליאת המועצה בישיבתה מיום 08/06/16, אישרה תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 8 בנוהל חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/06. מצורפת בזאת קישורית לתבחינים המאושרים לעיון הציבור.
 
ככל שבהצעת התקציב לשנת 2017 ייכלל סכום לתמיכה במוסדות ציבור,
תפרסם הרשות המקומית הזמנה להגיש בקשות והודעה בדבר האפשרות לקבלת תמיכה, והכול בכפוף לאישור התקציב ולעמידה בקריטריונים שייקבעו.
 
בברכה,
בן-אור פרץ,
מנכ"ל המועצה

מתן תמיכה לעמותות 2017