תכנית לבית אוכל:
לפי דרישת משרד הבריאות לבית אוכל תוגש תכנית עסק ( ראה קובץ נפרד לנושא תכניות עסק) , שתכלול בנוסף לפרטים בתכנית עסק גם:

 תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 1:50

 לשלב בתכנית העסק גם תכנית האינסטלציה ומערך הספקת המים והביוב של העסק.

לצרף לתוכנית העסק מסמך "פרשה טכנית" המתאר את תהליכי העבודה וסוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום כפי שדורש משרד הבריאות.
(קישור: הנחיות להכנת פרשה טכנית)
עסקים שמטגנים או מבשלים או צולים על האש בהיקף שעלול לגרום למטרדי ריח ועשן ידרשו להכין בתוכנית עסק פירוט האמצעים למניעת מטרדי ריח ועשן ולהציג המתקנים כמו מנדפים וארובות.
עסקים שמתוכננת בהם השמעת מוסיקה רועשת ידרשו לכלול בתוכנית את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כמו קירות אטומים, מבוא אקוסטי וכד.
(קישור: מפרט אחיד למניעת מטרדים מבית אוכל)

מומלץ להעביר למשרד הבריאות – רחוב דני מס 3, רמלה.  לחוות דעת מקדמית.
אין לבצע כל פעולת שיפוץ בתוך העסק, טרם קבלת אישור בכתב ממשרד הבריאות  על תכנית העסק המוגשת.
 

 פרשה טכנית עסקי מזון למשרד הבריאות נפתח בחלון חדש

 הנחיות לרישוי בתי אוכל