חוק עזר לבאר יעקב (שילוט,) התשס"ו2006- 191 'עמ ,(2.8.2006) ג"התשס ,695 ם"חש :פורסם בתוקף סמכותה לפי סעיפים ,14 ,22 23 ו24- לפקודת המועצות המקומיות (להלן - הפקודה,) מתקינה
המועצה המקומית באר יעקב חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

בחוק עזר זה -
הגדרות
1. "ארגז ראווה" - ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח שאפשר להציג בו סחורה; "בנין" - מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מכל חומר שהוא, לרבות - כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר אליו חיבור של קבע; קיר, סוללת  עפר, גדר  וכיוצא  באלה,  הגודרים או  התוחמים או  המיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל
"בעל נכס" - בעליו הרשום של הנכס או מי שזכאי להירשם כבעליו;
"בעל שילוט" - מי שבעבורו פורסם השילוט;
"הוועדה המקצועית לשילוט" - ועדה מייעצת שמינה ראש המועצה לפי סעיף (7א) לחוק;
"העירייה" - עיריית באר יעקב;
"חודש" - חודש או חלק ממנו;
"יום" - יממה או כל חלק ממנה;
"לוח פרסום עירוני" - מיתקן או נכס שבבעלות המועצה או בחזקתה והמיועד לשימוש כלל הציבור, לצורך פרסום;
"מדד" - מדר המחירים הכללי לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "מודעה" - הודעה, כרזה, כרוז, צילום, תחריט, ציור, שרטוט, תמונה, כתובת, סמל, תבנית, אות, ארגז ראווה, מיתקן או כיוצא באלה, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באופן כלשהו, נייד, נייח, מתחלף או קבוע, דרך קבע או לזמן
קצר, במקום ציבורי בתחום המועצה, ושאינם שלט;
"מוסד תכנון" - כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965- (להלן - חוק התכנון והבניה;)
"מקום ציבורי" - לרבות רחוב וכל מקום אחר הגובל ברחוב או הנשקף אליו;
"מ"ר" - מטר רבוע או חלק ממנו;
"מיתקן פרסום" - מיתקן או נכס המשמש לפרסום;
"מיתקן פרסום עירוני" - מיתקן פרסום שבבעלות המועצה או בחזקתה והמשמש לפרסום ושזכות השימוש בו
הוענקה, כולה או מקצתה, לאחר;
"נכס" - כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א,) התשי"א;1950-
"עסק"  - לרבות חנות, כל-בו, מרכול, משרד, מפעל, בית מלאכה, מחסן וכל עסק ומקום אחר שאינו משמש כבית
מגורים; "פרסום" - התקנה או הצגה של שילוט בדרך כלשהי על גבי מיתקן פרסום, לרבות על גבי מיתקן פרסום עירוני או לוח פרסום עירוני, לזמן כלשהו ולמטרה כלשהי, בין מסחרית ובין אחרת, כולל פרסום שלט על גבי כלי רכב החונה או הנגרר על ידי כלי רכב אחר או על גבי כלי רכב שתכליתו העיקרית היא הצגת שלט על דרך קבע, אך למעט פרסום
באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי בתחום המועצה; "פרסום חוצות" - שילוט מתחלף המתפרסם על מיתקן פרסום שנועד לאותה מטרה ומופעל על ידי גוף שעיסוקו פרסום, לרבות שלט המוצג על גבי כלי רכב החונה או הנגרר על ידי כלי רכב אחר או על גבי כלי רכב שתכליתו
העיקרית היא הצגת שלט דרך קבע במקום ציבורי בתחום המועצה;
"ראש העירייה" - לרבות עובד העירייה שראש העירייה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחוב" - דרכי מעבר המיועדות לשימוש הציבור, בין שהן בבעלות פרטית ובין שהן בבעלות ציבורית;
"רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה;
"רישיון" - רישיון שילוט הניתן בידי ראש המועצה;
"שטח שילוט" - שטחו של שילוט בצירוף המסגרת, למעט שטח המסגרת של המיתקן שעליו קבוע השילוט; ולענין
שילוט הנושא פרסום מכל צדיו - הסכום של שטח השילוט של כל צדיו;
"שילוט" - שלט או מודעה;
"שילוט אלקטרוני" - שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים, ממוחשבים, אופטיים, או חשמליים, לרבות בדרך
הארה, הסרטה או הקרנה;
"שילוט דגל" - שילוט שפורסם שלא במקביל לבנין;
"שילוט מתחלף" - שילוט שניתן להציג על גביו או באמצעותו כמה מודעות או שלטים, בזה אחר זה, בהפרשי זמן
כלשהם;
 
"שלט" - הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק, לרבות הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו, או שמו או
טיבו של עסק או מוסד, או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום העסק, או כתובתו או צירוף שלהם.

פרק שני: שילוט

רישיון שילוט
2. (א) לא  יפרסם אדם שילוט בתחום העירייה ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסמו, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העירייה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט כפי שנקבעה בתוספת הראשונה.
    (ב) המבקש לפרסם שילוט יגיש בקשה בכתב לראש העירייה, אשר תכלול את אלה:
 
את שמו המלא ומענו של מגיש הבקשה; תרשים של השילוט המוצע; לגבי פרסום על מיתקן פרסום עירוני - יצורפו לבקשה שלושה העתקים של תרשים השילוט המוצע;
 
(3) תכנית המפרטת את  הסוג,  הצורה,  התוכן,  החומרים  ומידות  השילוט  שהוא מבקש להציג;
 פרטי המתקין ופרטי יצרן השילוט; פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה יוצב השילוט או המיתקן האמור לשאת אותו, בצירוף המפרט הטכני שלהם;
(4)
(5)
 
יש לצרף לבקשה אישור של אם מבוקש שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת חשמל,
 
(6) חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי לתקינות השילוט וכי המיתקן יכלול מפסק פחת;
(7) מסמך המאשר את הסכמת בעל הנכס שבו יפורסם השילוט; לגבי נכס שבבעלות משותפת  של  בני אדם או בבעלות תאגיד, תצורף לבקשה  הסכמת כל הבעלים או  הנציגות המוסמכת על פי דין, לפי הענין;

(ג) ראש העירייה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנותו בתנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, ובין השאר לקבוע הוראות  בדבר מקום  הצבתו  ובדבר גודלו  וצורתו  של השילוט והחומר שממנו יהיה עשוי,
וכן בדבר מועדי פרסומו, הכל בהתאם לאמות המידה שעליהן החליטה המועצה כאמור בסעיף .9
(ד) לא יינתן רישיון לשילוט אם פרסומו או הצגתו מהווים עבירה לפי כל דין או אם לדעת ראש המועצה השילוט פוגע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו
נוגדת את חוק התכנון והבניה, או כל דין אחר.

אגרת שילוט
3. בעבור מתן רישיון שילוט או חידושו, ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

תוקף הרישיון וחידושו
4. (א) תוקפו של רישיון עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.
   (ב) הוצא רישיון לשילוט לאחר 30 ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני הוצאת הרישיון, תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת הראשונה.
   (ג) הסיר בעל שילוט, לפי דרישת ראש המועצה, את השילוט לפני 1 ביולי בשנה פלונית, ישלם מחצית האגרה הנקובה בתוספת הראשונה.
   (ד) בקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש המועצה, 30 ימים לפחות לפני תום תוקפו, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה בהתאם לנוסח שבתוספת השניה, ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט, לרבות במידותיו, תוכנו, אופן
הצבתו ושאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף (2ב.)
לא יהא תוקף לרישיון כאמור אם הוא חודש על סמך הצהרה כוזבת. הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן (ד,) ושולמה אגרת שילוט מראש בעד תקופת חידוש
 
(ה)
(ו)
 הרישיון, יראו את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון שילוט תקף בעבור תקופת החידוש, וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, אלא אם כן נשלחה בידי ראש העירייה הודעה בכתב ולפיה סירב לחדש את הרישיון.
(ז) אין באמור בסעיפים קטנים (א) עד (ו,) כדי לגרוע מסמכותו של ראש המועצה לשלול מבעל רישיון שילוט, את רישיון השילוט בכל עת מכוח הוראות חוק עזר זה.

ציון פרטים
5. לא יפרסם אדם שילוט אלא אם כן ציין בו את שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו או יצרנו.

פרסום עינוג ציבורי
6. בקשה לפרסום של עינוג ציבורי, כהגדרתו כסעיף (3ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח,1968- יכול שתתייחס
לתמונות או מודעות אחרות המשתנות מדי פעם, לפי ההצגות או המופעים; מפרסם מודעות כאמור בסעיף זה, לא יידרש להגיש את התמונות או המודעות האחרות לראש המועצה, ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי מועצת הביקורת לפי
סעיף 5 לפקודת סרטי הראינוע.

פטור מרישיון
.7 (א) הוראות פרק זה לא יחולו על -שילוט המוצג על דלת כניסה לבית, המציין את שם המתגורר בבית; דגל המשמש סמל של המדינה או של ארגון בעל אופי ציבורי או דתי, לרבות דגל המוצג
 
(1)
(2)
 באירוע ממלכתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור לא תשמש לפרסומת מסחרית;
(3) שילוט המורה על כך שעסק, שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, ובלבד שמידות השילוט כאמור לא יעלו על 35 ס"מ × 60 ס"מ והשילוט לא יוצג לתקופה העולה על 90 ימים ממועד המעבר כאמור;
 
מודעות אבל; מודעה המתפרסמת מטעם מוסד תכנון ואשר פרסומה נדרש על פי דין.
 
(4)
(5)

(ב) בעל שילוט יהא פטור מהוצאת רישיון ותשלום אגרה בעד שילוט העשוי מאריג, קרטון או כל חומר אחר אשר אינו קשיח ואשר אינו מהווה או עלול להוות מפגע בטיחותי או סביבתי; שילוט כאמור בסעיף זה לא יפורסם מעבר לתקופה של 90 ימים ובעל השילוט יהא אחראי לאחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, נאה, תקין ובטוח.
(ג) ביקש אדם לפרסם שילוט כאמור בסעיף קטן (ב,) לתקופה העולה על התקופה בסעיף קטן (ב,) יגיש בקשה לרישיון שילוט כאמור בסעיף ,2 ויחולו לגביו הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.
(ד) אין באמור בסעיף קטן (ב) כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש המועצה לפעול נגד בעל השילוט אם השילוט פורסם בניגוד להוראות חוק עזר זה.
(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד,) רשאי ראש המועצה להורות על מקום פרסומו של השילוט כאמור  בסעיף זה, בהתאם לאמות המידה שתקבע המועצה ומפרסם השילוט כאמור יפרסמו בהתאם להוראות ראש
המועצה.

פרק שלישי: ועדה מקצועית לשילוט

מינוי הוועדה, תפקידיה וסמכויותיה
8. (א) ראש העירייה ימנה ועדה מייעצת המורכבת משישה חברים וביניהם מהנדס העירייה, מנהל אגף שילוט בעירייה, מנהל היחידה לאיכות הסביבה והיועץ המשפטי או נציגיהם (להלן - הוועדה המקצועית לשילוט.)
(ב) הוועדה המקצועית לשילוט, תגבש אמות מידה לענין פרסום שילוט כמפורט בסעיף ,9 וכן תייעץ לראש העירייה בנושאים המפורטים להלן:
 
כל נושא שנקבעה לגביו חובת היוועצות בחוק עזר זה;
כל בקשה לרישיון שילוט או כל נושא אחר שענינו בביצועו של חוק עזר זה, שאותם יביא
(1)
(2)
ראש העירייה לפני הוועדה המקצועית לשילוט.

פרק רביעי: גיבוש אמות מידה

גיבוש אמות מידה
9. (א) העירייה תקבע אמות מידה בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק עזר זה; אמות המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט, אופן הצבתו, צורתו, גודלו, צבעיו, סוג החומר ממנו הוא עשוי ותוכנו; אמות המידה האמורות יחייבו
את ראש העירייה והוא ינהג על פיהן בעשותו שימוש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.
(ב) הוועדה המקצועית לשילוט תגבש אמות מידה לענין פרסום שילוט, ותביא את המלצותיה לאישור
העירייה ; העירייה תבחן את המלצות הוועדה המקצועית לשילוט ועל יסודן תחליט מהן אמות המידה שלפיהן יפעיל ראש העירייה את סמכויותיו מכוח חוק עזר זה; בהחלטתה האמורה רשאית העירייה לקבל את המלצות הוועדה המקצועית לשילוט במלואן או בשינויים שתקבע.
(ג) אמות המידה שאישרו בידי העירייה יפורטו במסמך כתוב תוך ציון מועד אישורם בידי המועצה; העתק המסמך האמור יימצא בלשכתם של ראש העירייה, היועץ המשפטי לעירייה , מהנדס העירייה וכל חברי הוועדה
המקצועית לשילוט, והוא יומצא לכל דורש.
(ד) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ג,) תפרסם העירייה בתחומה את אמות המידה שאושרו בידי העירייה על דרך הנחת העתק מהם במשרדי העירייה  ובמקומות ציבוריים אחרים בתחום העירייה, שייקבעו בידי העירייה.
 
על שינוי אמות המידה או הוספה עליהם יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד,) בשינויים המחויבים.

פרק חמישי: שילוט אסור

(ה) שילוט אסור
.10 לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום לפרסומו, ולא יינתן רישיון לשילוט שנתקיים בו אחד מאלה:

  • הוא עלול לפגוע בבטיחות, להטעות או להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;
  • הוא עלול לגרום נזק או מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח וכיוצא בהם או פוגע באיכות

(1)
(2)
 
הסביבה;
הוא חוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בו;
הוא מתפרסם על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מזגן אוויר, צינור אוויר, צינור ביוב,
 
(3)
 
עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור, עץ או במקום שנועד לציוד או למיתקנים לכיבוי שריפות;
(5) הוא צבוע על  בנין,  למעט אם  התיר ראש  המועצה את  הצגתו  לאחר  היוועצות  בוועדה המקצועית לשילוט;
 
הוא עלול לפגוע בצורה האחידה של חזיתות הבתים או מהווה מטרד;
הוא מתפרסם במקום ציבורי אך לא על גבי מיתקן או לוח פרסום עירוני;
השלט חורג מקצהו העליון של הבנין.
(6)
(8)
סייגים למתן רישיון
.11 (א) לא יפרסם אדם שילוט אלקטרוני במקום ציבורי, אלא אם כן התיר זאת ראש העירייה לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט.
(ב) לא יינתן רישיון לשילוט אלקטרוני, אלא אם כן נתקיימו לגביו התנאים האלה:
 
השילוט מצויד במפסק פחת (להלן - המפסק;)
הצנרת המספקת חשמל לשיפוט מוסתרת; המפסק והצנרת עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שאישורו על כך בכתב נמסר לידי ראש העירייה, כאמור בסעיף (2ב.)6()
(2)
(3)
 
(ג) ראש העירייה רשאי לאסור בהודעה בכתב על בעל שילוט להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך בנין או מחוצה לו, אם לדעת ראש העירייה הדבר עלול להפריע לתושבי הסביבה שבה ממוקם
הבנין או לעוברים ושבים, או להוות סכנה או הפרעה לתנועה.

פרק שישי: הוראות שונות

סייגים להצגת שלט של עסק
12. (א) בכל עסק יותקן שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העירייה הצגת שלט נוסף לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט;
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א,) בעסק שבו ישנה יותר מחזית אחת הפונה לרחוב, רשאי אדם להציג שלט אחד בכל חזית הפונה לרחוב.
(ג) שלט של  עסק  יפורסם בחזית המבנה שבו  מתנהל העסק;  ביקש  אדם להציגו במקום אחר, רשאי ראש העירייה להתיר לו לעשות כן לאחר היוועצות בוועדה המקצועית לשילוט.
(ד) אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק; ביקש אדם להציג בעסק שלט שאורכו עולה  על אורך החזית של בית העסק, רשאי ראש העירייה להתיר לו לעשות כן לאחר היוועצות בוועדה המקצועית
לשילוט.

שימוש בשפות בשלט
13. ראש הרשות המקומית יקבע את השפה או את שפות הכיתוב שבהן ייעשה שימוש בפרסום שלט לפי חוק עזר זה, ולענין זה יחולו הכללים האלה:

  • לפחות אחת משפות הפרסום תהא שפה רשמית של מדינת ישראל;
  • ראש הרשות יביא בחשבון לצורך החלטתו את שיעור דוברי כל שפה בתחומי הרשות;

(2)
 
(3) ביקש אדם לפרסם שלט שהכיתוב בו הוא בשפה שאינה עברית או ערבית, יוסיף לו כיתוב בעברית או בערבית שיתפוס לפחות שליש משטחו.

שינוי שילוט
.14 (א) לא ישנה אדם שילוט במשך תקופת תוקפו של הרישיון, אלא על פי הרישיון שבידו ובהתאם לתנאיו.
(ב) שינה בעל רישיון בתוך תקופת הרישיון את תוכן השילוט, צורתו, מידותיו, סוגו או מיקומו, או את החומר שממנו הוא עשוי, בניגוד לתנאי הרישיון, יפקע תוקף הרישיון.
 
בקשה לשינוי בשילוט, דינה כדין בקשת רישיון לשילוט חדש. על אף האמור בסעיף קטן (ג,) רשאי ראש המועצה לפטור את המבקש מתשלום אגרה בנסיבות הוראות סעיף זה אינן חלות על פרסום חוצות.
 
(ג)
(ד)
מיוחדות.
(ה)
אחזקת שילוט
.15 (א) בעל רישיון שילוט אחראי לאחזקת השילוט באופן שיהיה נקי, תקין ובטוח.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א,) אם לא עלה בידי העירייה לאתר את בעל רישיון השילוט וזאת לאחר
שנקטה את כל האמצעים הסבירים לצורך איתורו, תחול האחריות לאחזקת השילוט כאמור בסעיף קטן (א,) על בעל הנכס שבו מותקן השילוט; לענין סעיף קטן זה, "אמצעי סביר" - לרבות משלוח הודעות דרישה והתראות, ניסיון
איתור במאגרי מידע, ביקור במענו הרשום או במקום עבודתו או עסקו וכיוצא באלה.

חובת הסרת שילוט
16. בעל רישיון שילוט יהא אחראי להסרת השילוט עם פקיעת תוקף רישיון השילוט או ביטולו, או עם הפסקת פעילותו של העסק שבעבורו התפרסם השילוט.

רשות כניסה והצגת רישיון
17. (א) ראש העירייה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום, למעט מקום מגורים, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות מעשה הדרוש לביצוע ההוראות הכלולות בו.
 
לא יפריע אדם לראש העירייה ולא ימנעהו מביצוע סמכויותיו לפי סעיף קטן (א.)
בעל רישיון לפי חוק עזר זה יציגו לפני ראש המועצה לפי דרישתו.
(ב)
(ג)
 

דרישה להסרת שילוט
18. (א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם שפרסם שילוט או הרשה לפרסמו, להסיר שילוט שפורסם בלא רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון או בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה, או לבצע את העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט או להתאמתו לתנאי הרישיון או להוראות חוק עזר זה.
 מקבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה בה. לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן (א,) רשאי ראש העירייה להורות על הסרת השילוט או על ביצוע העבודות הדרושות לאחזקתו התקינה ולגבות מאותו אדם את הוצאות העירייה בביצוע הפעולות האמורות.

(ב)
(ג)
 
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה ואינו גורע מסמכויות ראש העירייה לפי חוק עזר זה.
(ה) ראש העירייה רשאי להורות על נקיטת פעולות כאמור בסעיף קטן (ג) אף בלא מסירת הודעה כאמור בסעיף קטן (א,) אם נוכח לדעת, לאחר בירור וחקירה סבירים, שלא ניתן לאתר את שמו ומענו של בעל השילוט, מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו.

לוח פרסום עירוני
19. (א) פרסום על גבי לוח פרסום עירוני יכול שיהא כרוך בתשלום אגרה ויכול שלא יהא כרוך בתשלום אגרה; ורשאי ראש העירייה , לאחר  התייעצות עם הוועדה המקצועית לשילוט, להחליט על התקנת לוחות פרסום עירוניים
ועל הקצאת אזור מסוים שבו שהפרסום יהא כרוך בתשלום אגרה.
(ב) העירייה תציין על גבי לוח הפרסום העירוני או על אזור מסוים בו, אם הפרסום  על גביו כרוך  בתשלום אגרה אם לאו.
(ג) הותקן לוח פרסום עירוני על פי החלטת ראש העירייה, יחולו לגביו ההוראות האלה:
 
פרסום עירוני שהפרסום על גביו אינו כרוך
 
ביקש אדם לפרסם שילוט על גבי לוח
 
(1)
 
בתשלום אגרה, יכול לעשות כן בלא תשלום אגרה;
(2) ביקש אדם לפרסם שילוט על גבי לוח פרסום עירוני שהפרסום על גביו כרוך בתשלום, או על אזור מסוים בלוח פרסום עירוני שהפרסום על גביו כרוך בתשלום, ישלם אגרה בעד ההדבקה כמפורט בחלק א' של התוספת הראשונה (להלן - אגרת הדבקה;)
(3) שילם אדם את אגרת ההדבקה כאמור בפסקה ,)2( תפרסם המועצה את השילוט במקום המיועד לכך בלוח פרסום עירוני;
 
(4) לא ידביק אדם, מלבד עובד מטעם המועצה, שילוט על לוח פרסום עירוני אשר הפרסום בו כרוך בתשלום.

(ד) האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) אין בו כדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש המועצה להתנות על השימוש בלוח פרסום עירוני, לקבוע את צורת השילוט, גודלו, תוכנו וכיוצא באלה, או לפעול נגד בעל השילוט אם
השילוט פורסם בניגוד להוראות חוק עזר זה.

שמירת שילוט והדבקתו
20. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך כל שילוט שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זהאלא אם כן הותרה הסרתם כדין.

מסירת הודעות
21. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה ההודעה או הדרישה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או אם נמסרה במקום  מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים הידועים לאחרונה, או אם הוצגה בצורה נראית לעין באחד המקומות האמורים או במקום
שבו נמצא השילוט.

הצמדה למדד
22. שיעורי האגרות הנקובים בתוספת יעודכנו ב1- בינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - יום העדכון,) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון
שקדם לו.

שמירת דינים
23. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר.

חוק עזר לבאר יעקב (מודעות ושלטים,) התשכ"א1961- (להלן - חוק העזר הישן) – בטל.
 
ביטול
.24

הוראת מעבר
25. רישיון בר-תוקף שניתן לפני תחילתו של חוק עזר זה לפי חוק העזר הישן, דינו כדין רישיון שניתן לפי הוראות חוק עזר זה.

הוראת שעה
26. על אף האמור בסעיף ,22 יעודכנו שיעורי האגרות שבתוספת במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון,) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר
.2003

תוספת ראשונה
)19 ,4 ,3 ,2 סעיפים(
חלק א:' אגרה בעד הדבקה על לוח פרסום עירוני

.1 בעד שילוט המודבק על סדרה של 25 לוחות כאמור או חלקם, תשולם אגרת הדבקה לשבוע כדלקמן:

שיעורי האגרה בשקלים חדשים גודל השילוט
180 )מ"ס 62×93( גדול שילוט
130 שילוט בינוני 62×46( ס"מ)
100 )מ"ס 31×46( קטן שילוט
80 )מ"ס 31×23( זעיר שילוט

.2 לכל 5 לוחות נוספים או חלקם – 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט .1
.3 לכל יום נוסף – 20% משיעור האגרה שנקבע בפרט .1

חלק ב:' אגרה בעד שילוט שאינו פרסום חוצות המתפרסם על מיתקן פרסום עירוני או על כל נכס

שיעור האגרה לשנה:

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים 
 מודעה    שלט   
 ר"מ 10 מעל לכל מ"ר עד 
 לכל מ"ר    לכל מ"ר ר"מ 10  
180 120 80 1 שילוט רגיל
500 200 180 .2 שילוט אלקטרוני או מתחלף
300 200 180 .3 שילוט דגל
 200  4 שלט על רכב פרטי או מסחרי, לכל מ"ר

חלק ג:' פרסום חוצות

 שיעורי האגרה בשקלים חדשים 
לשילוט ששטחו הכולל לשילוט ששטחו
בתחום העירייה הוא למעלה הכולל בתחום העירייה
 ר"מ 100-מ  ר"מ 100 עד הוא 
1 בעד פרסום חוצות, המתפרסם בכל נכס, לשנה:
170 261 ר"מ לכל ,ר"מ 10 עד
127 196 ר"מ לכל ,ר"מ 75 ועד ר"מ 10 מעל
86 130 ר"מ לכל ,ר"מ 200 ועד ר"מ 75 מעל
43  מעל 200 מ"ר, לכל מ"ר נוסף
200 .2 פרסום שלט על גבי רכב פרטי או מסחרי לכל מ"ר, לשנה
150 .3 פרסום שילוט באמצעות כלי טיס או כדור פורח, ליום

תוספת שניה (סעיף 4)