על בעל העסק או מיופה כוחו להגיע למח' רישוי עסקים (בתאום מראש) למלא טופס בקשה לרשיון עסק.

 
הבקשה תכלול מסמכים נלווים שפורטו בחוק:

צילום תעודת זהות של בעל העסק, מנהל העסק, מיופה כוח (אם יש)

ייפוי כוח – במידה ומגיש הבקשה איננו בעל העסק

אישור בעלות או הסכם שכירות

תעודת עוסק מורשה

תעודת תאגיד/התאגדות - בעלי חתימה -במידה והעסק הינו בבעלות חברה

 תכנית עסק-  מפה מצבית, תרשים סביבתי ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך , בחמישה העתקים + קובץ מחשב.                                                                                                                                 בעל מקצוע מוסמך: מהנדס  אזרחי, אדריכל רשום, הנדסאי בניין או אדריכלות לעסק שיש בו עד 4 קומות.  (ראו הסבר בקובץ נפרד) .

פרשה טכנית – לעסקי מזון (ראו הסבר ופירוט בקובץ נפרד)

רישיון רכב – לעסקי הובלת מזון

תשלום אגרה

אישור יועץ נגישות (ראו הסבר בקובץ נפרד)

   הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל הבקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו כל המסמכים הנדרשים.  גם אם התקבלה הבקשה (למרות חוסרים במסמכים), רשות הרישוי אינה יכולה להמשיך בהליך הרישוי ללא השלמת כל המסמכים הנ"ל.

עם הגשת הבקשה לרישיון ולאחר שהיא תיבדק על ידי עובדי המחלקה, תקבל אישור על הגשת הבקשה לרישיון ובאישור זה יפורטו פירטי העיסוק של הבקשה לרישיון כפי שצו רישוי עסקים מגדיר אותם כולל המספר הסידורי של הפריט בצו.

מעובדי המחלקה גם תקבל הסבר על תהליך הרישוי הצפוי לבקשה כולל רשימת גורמי הרישוי, משרדי ממשלה וגורמי רישוי עירוניים שאישורם נידרש וכן מי הגורמים שיבקרו בעסק ויערכו בו ביקורת ואת דרכי התקשורת אליהם כך שתוכל לעקוב אחרי תהליך הרישוי.

 

יודגש כי אישור הגשת בקשה אינו מהווה תחליף לרישיון עסק ולא בא במקומו.