תהליך הרישוי בנוי בשיטה שבו לאחר שאתה מסיים את שלב א' - הגשת הבקשה לרישיון, ולאחר שהוגשו כל המסמכים הנדרשים וקיבלת אישור על הגשת הבקשה.

 מחלקת רישוי עסקים מתחילה בשלב ב' - ומעבירה את הבקשה לטיפול גורמי הרישוי השונים הרלוונטים לפריט הרישוי של עסקך: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק", כבאות "איילון", איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם לפתיחת העסק.
 

גורמי הרישוי השונים אמורים לקבל את ההפניה ולבקר אותך בהקדם אפשרי כדי לבדוק את העסק ולתת לך הנחיות למילוי.

כל גורם מאשר/ נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.
בתהליך הרישוי תידרש לעמוד בדרישות חוקים ותקנות נוספים כמו תכליות חוק תכנון ובנייה, חוקי הכבאות, חוקי הבטיחות, חוקי המזון חוקי איכות הסביבה ועוד. כל אלו נושאים עליהם מופקדים משרדי ממשלה המכונים "נותני אישור" וכן גורמים נוספים בראשות המקומית המכונים "גורמי רישוי". אישורם של גורמים אלו מהווה תנאי לקבלת הרישיון.

מדובר בתהליך חשוב וחיוני אך מורכב וארוך, תהליך הדורש התמסרות מלאה ונכונות לקדם אותו ולמלא אחר דרישות גורמי רישוי שונים במטרה להצליח לסיים אותו בצורה מלאה ומהר ככל הניתן.

תהליך הרישוי על פי החוק מפורט מוגדר בצורה מפורטת בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ולמעשה כל הדרישות מבעל העסק כדי להגיע לרישיון עסק נמצאות בתקנות אלו כאשר את חלקם נתאר בהמשך הנוהל בהתאמה לדרישות מחלקת רישוי עסקים של בבאר יעקב.

(קישור: לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות))

חשוב לנו להבהיר לך כבר בתחילת הדברים כי ניהולו של עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק, עבירה שגוררת העמדה לדין פלילי בנוסף לאמצעי אכיפה נוספים כמו קנסות וצווים מנהליים, אפשרו לצו סגירה מנהלי, זהו תהליך לא נעים שחשוב להימנע ממנו עד כמה שהדבר מצוי בידך.

מערכת האכיפה של המועצה  פועלת על פי סדר עדיפויות שלוקח בחשבון גרימת מטרדים לציבור, רמת הסיכון לביטחון הציבור ועיסוק בעסקים עתירי קהל וכן הזמן שלוקח תהליך הרישוי עד להוצאת רישיון עסק (עפ"ר לא יותר משישה חודשים)  . ולכן, השלמת הרישוי במהירות יש בה כדי למנוע הליכים משפטיים או להקל בהם במידה וכבר החלו הליכים משפטיים אך עד לדיון המשפטי הושלם תהליך הרישוי.

חובה עליך: להיות אקטיבי, עליך ליצור  קשר תוך זמן קצר עם נותני האישור וגורמי הרישוי ברשות במקומית, , לדרוש לדעת מתי הוא מגיע לביקורת, הקפד להימצא בעסק בזמן הביקורת.

במידת הצורך תוכל להיעזר, לצורך תזכורת לגורמי הרישוי, בעובדי מחלקת רישוי עסקים שיעמדו לרשותך ויוציאו , במידת הצורך, הפניה חוזרת לגורם הרישוי או שיזרזו אותו.
 

חשוב:
לאחר שנערכה ביקורת וקיבלת הערות לתיקון, בצע אותם מיד ולא יאוחר מ-30 יום ועדכן את גורם הרישוי שערך את הביקורת בכל עיכוב בתיקון הליקויים. במידת הצורך בקש ארכה מאותו הגורם.

 

זכור:  גורמי הרישוי מחויבים לסיים טיפולם בבקשה לרישיון בתוך 30 יום ולתת תשובה למערכת הרישוי. לכן העדר התייחסות רצינית מצדך באופן מידי, תביא את אותם גורמים להוצאת הודעת סירוב לבקשה לרישיון, ההודעה תביא להתחלת  תהליך האכיפה.

חשוב שתדע, בתהליך הרישוי מטפלים בעלי תפקיד הנושאים באחריות אישית ולכן הם מבקשים שייקחו אותם ברצינות וימלאו אחרי דרישותיהם בקפדנות, שמור איתם על תקשורת אישית, עדכן אותם בכל שלב של ביצוע הדרישות עד לסיום תהליך הטיפול והודעה שלהם כי מולאו דרישותיהם.

שלב ג': בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני

מחלקת רישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור:
תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.
תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב  על סירוב למתן הרישיון בצירוף מכתב הסירוב של הגורם המאשר/מסרב.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.


שלב ד': הנפקת רישיון עסק/היתר זמני
לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים מגורמי האישור הרלוונטיים , מחלקת רישוי עסקים תנפיק רישיון עסק/היתר זמני, לתקופת זמן המוגדרת בחוק לכל פריט עיסוק.
היתר זמני יינתן במידה ואחד מגורמי האישור נתן אישור לתקופת זמן מוגבלת.
לאחר הנפקת הרישיון /היתר הזמני ראש הרשות יחתום על הרישיון, לאחר חתימתו יועבר הרישיון לבעל העסק.

רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת כל האישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.