יאיר ושדישעות קבלה לעובדי המועצה

ימים א', ג', ה', בין השעות : 08:30-13:00

ביום ג', אחה"צ, בין השעות: 16:00 - 18:30

ימים ושעות מענה טלפוני

יום ב', בין השעות: 08:30 - 13:00.

יום ד', בין השעות: 08:30 - 13:00.

טלפון מזכירות -08-97854307/402

טפסים לעובדי המועצה בלבד:

גליון להזמנת עובד/ת 
קבלת סיוע ללימודים אקדמיים
רישום פרטי רכב
בקשה להשתלמות עמיתים
בקשה להשתלמות
אישור שעות עבודה
הצהרת נסיעות
בקשה לחופשה
טופס הצהרה בדבר העדר טובת הנאה מחוזה עם המועצה ו/או עיסוק נוסף
טופס 101
עזרי חינוך - נספח א'

 

יאיר ושדי
סמנכ"ל מנהל אגף כח אדם
תמיר אייטגב
מנהל מערכות מידע ומחשוב
08-9785418
מיכל ברמלי
מזכירת אגף מנהל ומשאבי אנוש