יאיר ושדישעות קבלה לעובדי המועצה

ימים א', ג', ה', בין השעות : 08:30-13:00

ביום ג', אחה"צ, בין השעות: 16:00 - 18:30

ימים ושעות מענה טלפוני

יום ב', בין השעות: 08:30 - 13:00.

יום ד', בין השעות: 08:30 - 13:00.

טלפון מזכירות - 08-9785307/402

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות

טפסים לעובדי המועצה בלבד:

גליון להזמנת עובד/ת 
קבלת סיוע ללימודים אקדמיים
רישום פרטי רכב
בקשה להשתלמות עמיתים
בקשה להשתלמות
אישור שעות עבודה
הצהרת נסיעות
בקשה לחופשה
התחייבות לשמירת סודיות
טופס הצהרה בדבר העדר טובת הנאה מחוזה עם המועצה ו/או עיסוק נוסף
טופס 101
עזרי חינוך - נספח א'
 

יאיר ושדי
סמנכ"ל מנהל אגף כח אדם
תמיר אייטגב
מנהל מערכות מידע ומחשוב
08-9785418
מיכל ברמלי
מזכירת אגף מנהל ומשאבי אנוש