שעות קבלה לעובדי העירייה

ימים שני ורביעי, בין השעות : 09:00-15:00

ימים ושעות מענה טלפוני

ימים ראשון ושלישי בין השעות: 15:00 - 09:00

מס' טלפון אגף מינהל ומשאבי אנוש - 08-9785307
דואר אלקטרוני - http://[email protected]

מס' טלפון כח אדם - 08-9785402 או 08-9785416
דואר אלקטרוני - [email protected]  [email protected]

מס' טלפון מערכות מידע ומיחשוב - 08-9785418
דואר אלקטרוני - [email protected]

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
תקנון למניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה

טפסים לעובדי העירייה בלבד:
ערכת קליטה לעובד/ת חדש/ה בעירייה
גליון להזמנת עובד/ת 
קבלת סיוע ללימודים אקדמיים
רישום פרטי רכב
בקשה להשתלמות עמיתים
בקשה להשתלמות
אישור שעות עבודה
הצהרת נסיעות
בקשה לחופשה
התחייבות לשמירת סודיות
טופס הצהרה בדבר העדר טובת הנאה מחוזה עם המועצה ו/או עיסוק נוסף         
בקשה להיתר עבודה נוספת                                                                                            
טופס 101
עוזרי חינוך (נספח א') - פרטי ח-ן בנק וקופות
מילוי טופס לקליטת סייעות בגנים ובבתי הספר
מילוי טופס לקליטת עובדים בתוכנית "גפן"

רו"ח דני אורן
מנכ"ל העירייה ומ"מ סמנכ"ל משאבי אנוש

מיכל ברמלי
מזכירת אגף מינהל ומשאבי אנוש
08-9785307