רישוי קייטנות פרטיות קיץ תשפ"א 2021

לידיעת מפעילי הקייטנות הפרטיות והציבוריות בתחום מועצה מקומית באר יעקב בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח -1968 צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ) התשל"ו -1975 וכן לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) תש"ן -1990 חלה חובה להצטיי