מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

מכרז מס' 3/18 לארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב

בהמשך לפרסום בדבר המכרז שבנדון למתן שירותי ארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב (להלן: "המכרז"), העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160, מתכבדת בזאת להודיע, כי ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר העמותה או לקבלו בדואר אלקטרוני, בפניה לגב' כנרת בוטון בכתובת kineret@pnay-by.co.il.


בנוסף לתנאי הסף הכלליים המפורטים בסעיף 9 לדברי ההסבר למכרז (מסמך 1 למסמכי המכרז), רשאים להגיש הצעה במכרז אך ורק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז בתמורה לסך של 1,000 ₪, כקבוע במכרז.

בהקשר זה, על המציעים לצרף להצעתם קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז, בנוסף ליתר המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם להוראות סעיף 13 לדברי ההסבר למכרז.

עבור לתוכן העמוד