מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

בתי ספר

מערכת החינוך בישראל נרתמה למהלך מקיף כדי לאפשר שיפור של המערכת וקידום איכותה ורמתה. מערכת העובדת על פי סטנדרטים היא מערכת מכוונת להשגת תוצאות ביעדים שהוגדרו לה או שהוגדרו על-ידה, ומחייבים את כל הפועלים בה.

 

הנחות היסוד של מערכת חינוך מבוססת סטנדרטים הן:
סטנדרטים הם אמצעי לשיפור החינוך ולקידום הישגי תלמידים בתחום האקדמי, בתחום ההתנהגותי ובתחום הערכי.
שליטה בסטנדרטים מבטיחה את בסיס הידע הנחוץ לתלמיד כדי להמשיך ולפעול בחברה בהצלחה.
מאפייני בית הספר העובד לפי סטנדרטים.

 

לשם מה צריך סטנדרטים בחינוך?
בית ספר העובד על פי סטנדרטים מאופיין במחויבות גבוהה להבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים כפי שנקבעו בתכניות הלימודים הארציות. בבית ספר זה המורים יודעים בדיוק אילו מיומנויות וידע חיוניים צריכים התלמידים ללמוד באותה שנה. מתפתח שיח מקצועי לפיו המורים מתמקדים בניתוח הלמידה של התלמידים ובדרכים לקידומה. לצוות יש תחושה משותפת לגבי מה שהוא מנסה להשיג, לגבי המטרות, ויש גם דרכים מוסכמות להשגתן ((Shmoker M. and Merzano R.J. 2001.


תארו לכם שאתם עומדים מול קיר מאויר בשפע פריטים צבעוניים ואתם מתבקשים לקלוע למטרה; או שאתם ניצבים מול לוח ועליו תלויה מפת ארץ ישראל, ונאמר לכם: נועו. קרוב לודאי שתשאלו: "אבל מהי המטרה?" או "מהו היעד?" או "לאן?" ו"איך אדע שהגעתי?" במצב דומה מצאו את עצמם המורים בישראל. היו להם תכניות לימודים עם שפע מושגים, נושאים ורעיונות. אולם לא הוגדר להם היעד: מהו ההישג שאליו עליהם להביא את תלמידיהם? כיצד יימדד הישג זה? ובנוסף לכך הם הואשמו בכך שרמת ההישגים הלימודיים נמוכה, כשהם בעצם לא ידעו מהם ההישגים הנדרשים. כמו כן נוצרו פערים גדולים בהישגי התלמידים בין המגזרים, בין בתי הספר ובתוך בתי הספר.
מטרת הכנסת הסטנדרטים למערכת החינוך בישראל היא לאפשר שיפור של המערכת וקידום איכותה ורמתה.
 
הנחות היסוד של מערכת חינוך מבוססת סטנדרטים הן:
סטנדרטים הם אמצעים לשיפור החינוך ולקידום הישגי תלמידים בתחום האקדמי, בתחום ההתנהגותי ובתחום הערכי.
שליטה בסטנדרטים מבטיחה את בסיס הידע הנחוץ לתלמידים כדי להמשיך ולפעול בחברה בהצלחה.
כל התלמידים יכולים להגיע לשליטה בבסיס הידע הנחוץ ללימודיהם בהמשך ולתפקוד מיטבי בחברה.

חינוך מבוסס סטנדרטים מאפשר:
קביעת יעדים ברורים, אחידים ומשותפים.
שיפור בתרבות ההוראה-למידה-הערכה: שיפור בתרבות הלמידה של התלמידים, הוראה ממוקדת ומכוונת מטרה, שיפור דרכי ההערכה והבקרה והתאמתן לצורכי ההוראה והלמידה.
הגברת השקיפות והאחריות במערכת.
התוצאות המצופות מביסוס עבודת מערכת החינוך ובית הספר על סטנדרטים הן:
הישגים גבוהים.
מימוש יכולות תלמידים.
מחויבות כלל המערכת לעמידה בסטנדרטים.
יצירת מחויבות משותפת של כלל הגורמים במערכת: התלמידים, המורים, המנהלים,הפיקוח, המחוז והמטה, וחלוקת האחריות ביניהם.
שקיפות תפקוד המערכת כלפי ההורים, הרשויות והקהילה.
התמקצעות המורים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
שביעות רצון גבוהה של המורים, התלמידים וההורים.
המיקוד של בית ספר העובד על פי סטנדרטים הוא בלמידה. השאלות הנשאלות הן:
מה על התלמיד לדעת?
מה על התלמיד לדעת לעשות?
האם התלמיד למד את שהוא צריך לדעת?
האם התלמיד הגיע לשליטה בידע זה?
כל התלמידים יכולים להגיע לשליטה בבסיס הידע הנחוץ ללימודיהם בהמשך ולתפקוד מיטבי בחברה.
מחלקת החינוך בבאר יעקב שמה דגש על יישום תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל.
תכנית היסוד (הליבה) היא המכנה המשותף המורכב מהתכנים, מהמיומנויות ומהערכים המחייבים את כל הלומדים במערכת החינוך בישראל. המקצועות הנלמדים בתכנית זו הם הבסיס המחייב בכל מערכת החינוך, ועל בית-ספר להכריע מה להוסיף על ההיקף המחייב ובאיזה תוקף.


מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית ומדינה הקולטת עלייה, ומערכת החינוך שלה נעה מאז הקמתה ממדיניות של כור היתוך למדיניות של הכרה בגיוון ההולך וגדל של אוכלוסיית הלומדים, כמו גם הכרה בשונות התרבותית והחברתית הקיימת בחברה בישראל.

במהלך השנים מאז שקמה המדינה השתנו פני החברה מחברה שבה הסולידריות החברתית והדאגה לרווחת הקולקטיב הן מאושיות קיומה לחברה סקטוריאלית, מתוחכמת ואינדיווידואליסטית, שבה הערכים הקולקטיביים כמעט נעלמו לחלוטין, והרווחה האישית של הפרט מאפיינת היום את החברה הישראלית על חשבון הסולידריות הקולקטיבית.

התפתחויות אלה הביאו להכרה בחיוניות של גיבוש תשתית חינוכית ותרבותית משותפת שבה מכנים משותפים חינוכיים וערכיים לכלל החברה בישראל באמצעות תכנית יסוד מחייבת (תכנית ליבה) - תכנית שתשמש בסיס לחיזוק של המשותף בחברה, תוך מתן אפשרות לקבוצות החברתיות השונות להגשים את מטרותיהן הספציפיות.

 

במהותה תכנית היסוד (הליבה) -
1.   מגדירה את התכנים שהתלמידים במערכת החינוך הישראלית חייבים לדעת;
2.   כוללת את מיומנויות הלמידה ואת הערכים שהתלמידים במערכת החינוך הישראלית חייבים לרכוש;
3.   מבוססת על תכניות הלימודים הקיימות והמשתנות מעת לעת.


יש להתייחס אל תכנית היסוד (הליבה) כאל הציר שכל בית ספר בונה עליו את תכנית לימודי החובה והבחירה שלו כדי שבסופו של התהליך יהיו הבוגרים של מערכת החינוך הישראלית אזרחים יצרניים המסוגלים לתפקד בצורה נאותה הן במישור ההכרתי (הקוגניטיבי) והן במישור הריגושי (האפקטיבי), כאמור בסעיף 2 של חוק החינוך הממלכתי.

תכנית יסוד (הליבה) חלה על כל התלמידים במערכת החינוך היסודי בישראל, והיא תנאי מוקדם לקבלת תקצוב ממלכתי. בחינוך הרשמי (הממ' והממ"ד העברי, הממ' הערבי והממ' הדרוזי) על התלמידים ללמוד 100% מתכנית היסוד (הליבה).

תלמידים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים חייבים ללמוד לפחות 75% מכלל השעות המוגדרות כחובה בחינוך הרשמי, ועליהם להגיע לרמת ההישגים הנהוגה במוסדות החינוך הרשמיים.

העמידה ברמת ההישגים הנדרשת בחינוך הרשמי והמוכר תיבדק באמצעות מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים (מיצ"ב) וסטנדרטים חינוכיים. בחינוך הרשמי ייבחנו התלמידים ב-4 תחומים - שפת אם, אנגלית, מתמטיקה ומדעים - ובחינוך המוכר ייבחנו התלמידים ב-3 מתוך 4 התחומים לפחות.

במוסדות הפטור יידרשו התלמידים ללמוד לפחות 55% מכלל השעות המוגדרות כחובה בחינוך הרשמי.
בתי הספר בבאר-יעקב הינם קהילתיים, המבוססים על העקרונות הפדגוגים הבאים:

שיתוף הורים
מחלקת החינוך והנהלות בתיה"ס רואות בשיתוף ההורים בהווי הבית ספרי נדבך חשוב להצלחת תכנית הלימודים. בבתי הספר פועלים ועדי הורים הנקראים: ועד ההנהגה הבית ספרי. חברי הועד נבחרים על ידי הורי התלמידים מידי שנה.
מדיניות של "דלת פתוחה" מאפיינת הן את עובדי מח' החינוך והן את הנהלות בתי הספר ביישוב.

עבור לתוכן העמוד