חלק מהעסקים טעוני הרישוי חייבים לעמוד בדרישות כיבוי אש ולקבל את אישורם או לחילופין להגיש תצהיר בדבר עמידת העסק בדרישות כיבוי אש.

רשות הרישוי תנחה את המבקש רישיון מתי העסק חייב באישור כיבוי אש ומתי ניתן להסתפק בתצהיר או שהעסק כלל אינו נידרש לאישור או תצהיר כיבוי אש.

רשות הרישוי תישלח הפניה לרשות הכיבוי מיד לאחר קליטת הבקשה ברשות הרישוי.

רשות הכבאות וההצלה תטפל בבקשה על פי נהלי הרשות שמפורטים מטה:
תהליך הטיפול בכיבוי אש: https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

דרישות כיבוי אש מעסקים:
https://www.gov.il/apps/Kabaut/Shalhevet/treeView/?mainCatId=2

תצהיר כיבוי אש.

בצו רישוי עסקים נקבעו העסקים שאינם חייבים בביקורת ואישור כיבוי אש אלא הם נדרשים לקחת אחריות, להוציא את ההנחיות והדרישות לסוג העסק מאתר האינטרנט של כיבוי אש שכתובתו: 102.gov.il .
קישור לאתר כיבוי אש.

לאחר מילוי דרישות הכיבוי המפורטות במפרטים של כיבוי אש, יש למלא את התצהיר ולהחתים עליו עורך דין או רשם בית המשפט.
את התצהיר המלא יש להגיש לרשות הרישוי. עם קבלת התצהיר המלא תוכל רשות הרישוי להזין במחשב האגף אינדיקציה לאישור תחנת כיבוי אש.

מי חייב בתצהיר כיבוי אש. https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission

טופס תצהיר: https://www.gov.il/BlobFolder/service/business_liscense_deposition_submission/he/Tazhir2018.pdf